fbpx
Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy – informacje praktyczne

14 czerwca 2020
1 280 Wyświetleń

W związku z ogłoszeniem 28 czerwca wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dopuszczeniem głosowania korespondencyjnego, informujemy że:

  1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym ogłoszonym przez Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej mieszkańcy zainteresowani oddaniem głosu w nadchodzących wyborach metodą korespondencyjną muszą zgłosić taki zamiar najpóźniej do 16 czerwca komisarzowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca. Zgłoszenia można dokonać:
  • ustnie, czyli osobiście w urzędzie: w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin pokój nr 221 i 226 przy ul. Spokojnej 2 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności przy ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44;
  • pisemnie (Referat Ewidencji Ludności Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin);
  • za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny, może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a lub dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), osoby, które nie zgłosiły wcześniej zamiaru głosowania korespondencyjnego, mają na to czas do 29 czerwca. Wyborca podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 10 lipca.

2. Osoby zainteresowane dopisaniem do spisu wyborców w Lublinie mają czas do 23 czerwca na złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Lublin. Mogą to zrobić:

  • osobiście
  • lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wyborca wpisany na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu będzie ujęty w tym spisie również w przypadku przeprowadzania II tury wyborów. Oznacza to, że oddanie głosu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zameldowania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu do 23 czerwca, czyli przed I turą wyborów, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do 7 lipca.

Sprawy dotyczące dopisywania do spisu wyborców załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokojach nr 224, 225 i 226 przy ul. Spokojnej 2 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności przy ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30.

3. Lublinianie zainteresowani zagłosowaniem poza miejscem stałego pobytu, mogą na swój pisemny wniosek uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów.

  • Wniosek można złożyć do Urzędu Miasta Lublin w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej (według wzoru określonego w formularzu) do 26 czerwca. Osoby zainteresowane wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowanie tylko dla II tury wyborów mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 224, 225 i 226 ul. Spokojna 2 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30.

Dalsze informacje z zakresu organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Foto: Element5 Digital 

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Koniec miejskiej loterii “Rozlicz PIT w Lublinie”

Zostaw komentarz