fbpx

Oświadczenie w sprawie górek czechowskich

8 stycznia 2020
711 Wyświetleń

Wyrokiem WSA w Lublinie z 30 grudnia 2019 roku stwierdzono nieważność części Studium w zakresie Kierunków zagospodarowania dla osiedla „Górki Czechowskie”. Sąd stwierdził nieważność zapisów Studium dotyczących nie tylko zabudowy wielorodzinnej, ale także zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. I. Solarza, ul. Partyzantów, ul. J. Dudzińskiego, ul. E. Czaplińskiego (dawniej ul. M. Wójtowicza), ul. F. Arnsztajnowej, ul. kpt. W. Raginisa, ul. ppor. J. Bołbotta, ul. H. Halickiego i ul. K. Staczyńskiego oraz terenów zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. Poligonowej oraz planowanych dróg (na przedłużeniu al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego). 

Sąd nie zakwestionował kierunków Studium dla terenów usługowych przy ul. A. Zelwerowicza, ul. Koncertowej, ul. Bohaterów Września i ul. Poligonowej oraz terenów zieleni o charakterze publicznym (zieleń parkowa).

Wyrok jest nieprawomocny. Zasadne jest jednak wniesienie skargi kasacyjnej od tego wyroku. Gdyby stał się on prawomocny, w praktyce nie wiadomo jak należałoby go zastosować. Studium musi obejmować obszar całego miasta, a w tym przypadku dla jego części nie byłoby określonych kierunków zagospodarowania. Załamaniu ulega też bilans prognozowanych zmian w zagospodarowaniu terenów.

Co z zabudową jednorodzinną w rejonie ul. I. Solarza, ul. Partyzantów, ul. J. Dudzińskiego, ul. E. Czaplińskiego (dawniej ul. M. Wójtowicza), ul. F. Arnsztajnowej, ul. kpt. W. Raginisa, ul. ppor. J. Bołbotta, ul. H. Halickiego i ul. K. Staczyńskiego,  w rejonie ul. Poligonowej oraz planowanych dróg (na przedłużeniu al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego)? Czy to oznacza, że właściciele działek na tym obszarze nie będą mogli realizować takiej funkcji?

Trzeba wyraźnie podkreślić, iż obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza szereg funkcji w tym obszarze. Studium miało umożliwić zmianę planu i dostosowanie go do właściwej ochrony tych terenów. Obecnie jest to niemożliwe, dlatego plan z 2005 roku może być realizowany. 

Wyrok dotyka nie tylko obszaru stanowiącego własność TBV, ale szerokiego obszaru, w tym przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną.

Komplikacje prawne wynikające z tego wyroku są ogromne. Nikt na dobrą sprawę nie wie, jak postępować gdyby ten wyrok stał się prawomocny. Część miasta będzie „białą plamą” na studium. Wyrok ten nie powoduje uwolnienia Górek Czechowskich od zabudowy,
a ogranicza zmiany chroniące ten teren. 

Podkreślenia wymaga, że Sąd nie zakwestionował żadnego elementu procedury uchwalania studium. Sąd powołał się jedynie, a to jest element ocenny, na przekroczenie granic władztwa planistycznego, które nie są ściśle określone przepisami prawa, bowiem nie ma prawnej definicji władztwa planistycznego, ani granic tego władztwa. 

W naszej ocenie granice władztwa planistycznego nie zostały przekroczone – na etapie procedury planistycznej analizowaliśmy interes publiczny i interes prywatny. W działaniu służb planistycznych miasta interesy te zostały dobrze wyważone. 

Niewątpliwie wymagane jest poddanie tego wyroku pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga kasacyjna nie wpłynie na stan prawny i zagospodarowanie tego terenu, obowiązuje bowiem plan miejscowy z 2005 roku. Siłą rzeczy prace nad zmianą planu dla tego obszaru nie mogą być kontynuowane.

 

Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

 

Zostaw komentarz