fbpx
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Profesor Radosław Dobrowolski nowym rektorem UMCS

26 czerwca 2020
1 400 Wyświetleń

W dniu dzisiejszym w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Kolegium Elektorów reprezentujących wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2020-2024, którym został prof. Radosław Dobrowolski. Czteroletnia kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznie się 1 września br.

Wynik głosowania:
prof. Radosław Dobrowolski: 99
prof. Robert Litwiński: 95

3 głosy wstrzymujące się.
Łącznie głosowało 197 na 200 elektorów.

Radosław Dobrowolski

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (ur. 1964 r.), geograf fizyczny, geomorfolog, paleogeograf; autor ponad 220 artykułów naukowych (w tym 30 indeksowanych w bazie Web of Science), 2 książek, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych (Indeks Web of Science H=10).

Jest absolwentem studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1988). Związany zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od 1987 r. (zatrudniony jeszcze jako student na stanowisku asystenta naukowo-technicznego), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym, zatrudnionym w Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku.
Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich (2008-2011) i dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi (2011), pierwszego dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2011-2016), a ostatnio – prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS (2016-2020).

Prof. Dobrowolski jest aktywnym uczestnikiem życia naukowego w kraju i za granicą. Jest członkiem licznych organizacji i komitetów naukowych, w tym: Steering Committee of Karst Commission International Geographical Union (w 3 kolejnych kadencjach od 2008 r.), Komitetu Nauk Geograficznych PAN (w 3 kolejnych kadencjach od 2011 r., w tym od 2016 r. jako vice-przewodniczący KNG), Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (w 2 kolejnych kadencjach w latach 2011 – 2018). Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (m.in. sekretarz, vice-przewodniczący i członek Zarządu Oddziału Lubelskiego PTG), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (m.in. członek Zarządu Głównego PTGeol – od 2008 r.), Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (m.in. członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym SGP), Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (m.in. członek Zarządu Głównego Sekcji Speleologicznej PTP), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego.

Prof. Dobrowolski był kierownikiem 2 i głównym wykonawcą 11 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR). Jest współautorem kilkudziesięciu prac projektowych, wdrożeniowych i ekspertyz dla administracji publicznej. Był recenzentem ponad 40 projektów badawczych (KBN, MNiSW, NCN, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej), a także kilkudziesięciu procedur awansowych (doktoratów, habilitacji, profesur). Był członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych ponad 60. konferencji (krajowych i zagranicznych), odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Ołomuńcu i dwukrotnie na Uniwersytecie Lwowskim. Promotor 4 prac doktorskich, 30 magisterskich i 48 licencjackich.

Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk (za rozprawę doktorską) i Nagrody Naukowej i Medalu im. Marii Markowicz-Łohinowicz (za osiągnięcie habilitacyjne).

Prof. Dobrowolski od wielu lat jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Przez 3 kolejne kadencje (2007-2018) był członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Problemów Środowiska ICSU i Międzynarodowym Programem UNESCO-MAB przy Prezydium PAN, od 2013 r. pełni funkcję delegata krajowego w Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2014-2016), a obecnie członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (od 2018 r.). Od wielu lat jest także członkiem Rad Naukowych Parków Narodowych: Poleskiego (od 2010 r.) oraz Roztoczańskiego (od 2014 r., pełniąc w niej funkcję vice-przewodniczącego).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta Lublina, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci; pasjonat mokradeł, gór i obszarów polarnych; rekreacyjnie gra w tenisa ziemnego.

Źródło: UMCS

Czytaj też: Sukces fizyków z UMCS

Zostaw komentarz