fbpx
Kalendarz wyborczy

Informacje praktyczne dla wyborców w związku z II turą głosowania

3 lipca 2020
588 Wyświetleń

Do 10 lipca można załatwiać formalności umożliwiające oddanie głosu w II turze wyborów. Dotyczą one dopisania do spisu wyborców, uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, jak również zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

Dopisanie do spisu wyborców

Osoby zainteresowane, które nie dopisały się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu przed I turą wyborów, mogą dokonać takiego zgłoszenia do 7 lipca. Wymaga to złożenia pisemnego wniosku osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Lublin dostępnej na platformie ePUAP.

Mieszkańcy mogą dopisać się do spisu wyborców w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 224, 225 i 226) oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności (ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44 w godzinach 7.30-15.30).

Wyborca wpisany po swoim wniosku do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie również w głosowaniu ustalonym na 12 lipca. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zameldowania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych, takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu, które odbyło się 28 czerwca, będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców.

Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania (np. dokument wypisu ze szpitala).

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Lublinianie zmieniający miejsce pobytu po pierwszym głosowaniu mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania podczas II tury wyborów. Dokument umożliwia głosowanie w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do 10 lipca w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Mieszkańcy otrzymają zaświadczenie o prawie do głosowania w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 224, 225 i 226 w godzinach 7.30-15.30).

Wyborca, który złożył wniosek o zaświadczenie przed I turą wyborów, otrzymał dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, czyli II tury wyborów. W takim przypadku wyborca nie otrzyma już kolejnego zaświadczenia. Co ważne, w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem, które odbyło się 28 czerwca, dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed I turą wyborów.

W przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar do 10 lipca.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w urzędzie, w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 221 i 226) oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności (ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15 i ul. Filaretów 44),
  • pisemnie (Referat Ewidencji Ludności Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin),
  • za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dodatkowo, wyborca niepełnosprawny, może wnioskować o dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a lub dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Odbiór pakietów w Urzędzie Miasta Lublin możliwy będzie 6 lipca w godzinach 7.30 – 15.30 oraz 7 lipca w godzinach 7.30 – 17.00 przy ul. Dolna 3 Maja 5, pokój 201.

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza. Skrzynkę pocztową można znaleźć dzięki wyszukiwarce skrzynek pocztowych, która dostępna jest pod adresem: https://skrzynki.poczta-polska.pl/. Kopertę zwrotną można również oddać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Urzędzie Miasta Lublin, przy ul. Dolna 3 Maja 5, pokój 201, najpóźniej do 10 lipca w godzinach 7.30 – 15.30. Można także w dniu II tury wyborów – 12 lipca, samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku osób niepełnosprawnych bądź osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją domową istnieje możliwość oddania głosu od razu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał przed drzwiami na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych z oddanym głosem.

Podobnie jak w przypadku I tury wyborów, zmianie uległy 22 siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Zmiany wynikają z braku zgody dotychczasowych dysponentów lokali na udostępnienie pomieszczeń na cele wyborów lub ze względów sanitarnych w kontekście trwającej epidemii.
Lokalizację siedzib komisji wyborczych można sprawdzić poprzez aplikację Geoportal: www.geoportal.lublin.eu, wybierając z menu głównego serwis map wyborczych lub poprzez stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.wybory.gov.pl

Więcej informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Lubline.eu

Czytaj też: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin

Zostaw komentarz