fbpx

Program ochrony zasobów wodnych dla mieszkańców Lublina

24 kwietnia 2020
703 Wyświetleń

Na sesji Rady Miasta Lublin został przyjęty Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina, który określa zasady udzielania dotacji do budowy systemów służących zatrzymywaniu wody deszczowej.

Nowa uchwała uwzględnia uwagi zgłoszone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dzięki Programowi, mieszkańcy Lublina otrzymają możliwość uzyskania wsparcia finansowego od Miasta Lublin na budowę np. ogrodu deszczowego lub studni chłonnej, zakup i montaż wolno stojącego zbiornika na wody opadowe z dachu lub podziemnego zbiornika na deszczówkę. Według Programu, dotacja będzie mogła zostać udzielona tylko raz na daną nieruchomość i otrzymają ją osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w Lublinie.
Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70 % kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł za jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji Urząd rozpatrzy według kolejności zgłoszeń. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu przez Urząd Miasta prawidłowego rozliczenia, zawierającego m.in. protokół, zdjęcia z realizacji inwestycji oraz faktury potwierdzające poniesione nakłady wraz z dowodami zapłaty.

Załącznikiem do uchwały jest wniosek o udzielnie dotacji na realizację inwestycji w 2020 roku. Miejsce, termin oraz forma składania wniosków zostanie określona w ogłoszeniu o naborze, który planowany jest do końca czerwca 2020 roku. Uchwała określająca Program ochrony zasobów wodnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.

Materiały UM Lublin

Zostaw komentarz