fbpx

Wieś-dwór-miasteczko

7 grudnia 2021
694 Wyświetleń

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie wydało właśnie katalog pt. „Wieś – dwór – miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”. Publikacja przejrzyście ukazuje wybrane walory historyczne wystawy stałej i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej, które odnoszą się do wzajemnych relacji między wsią, dworem i miasteczkiem  w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Przedstawienie przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji mieszkańców wsi, dworów i miasteczek jest reprezentatywne dla historii regionu, ale też tej części ziem polskich, która leżała w obrębie zaboru rosyjskiego, a po I wojnie światowej powróciła do Rzeczypospolitej.

Dzięki wybranym zabytkom, rekwizytom oraz obrazom i archiwaliom, jak również elementom wystaw stałych czytelnik zostanie w swoisty sposób przeniesiony w świat realiów muzeum – skansenu. W publikacji przywołane zostały detale i szczegóły będące efektami niezależnymi od przesłania historycznego, ukazują one jednocześnie arkana pracy muzealnika czy konserwatora zabytków.

Katalog podzielony jest na trzy części. W pierwszej przedstawione są wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. Druga prezentuje zabytki ściśle korespondujące z osią tematyki. Trzecią zaś poświęcono archiwaliom, w tym wywiadom i źródłom ikonograficznym. Publikacja zawiera liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historyczne. Dodatkowo zawiera przykłady zajęć edukacyjnych oraz scenariuszy działań parateatralnych w Muzeum.

Praca kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do nauczycieli i uczniów – dzięki powiązaniu ekspozycji muzealnej z programem szkolnym. Ponadto publikacja stanowi istotny element działania na rzecz zwiększenia zainteresowania społecznego wizytą w Muzeum Wsi Lubelskiej.

foto Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Zostaw komentarz