fbpx
Urząd Pracy

Lubelska tarcza antykryzysowa w ramach działań Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

2 kwietnia 2020
855 Wyświetleń

W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową Miejski Urząd Pracy w Lublinie przygotowuje się organizacyjnie i logistycznie do udzielania wsparcia pracodawcom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa.

Cały proces będzie odbywał się zdalnie (on-line) bez potrzeby przychodzenia do urzędu, który aktualnie z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną został wyłączony z bezpośredniej obsługi klienta.
Apelujemy o to, by przedsiębiorcy/pracodawcy, którzy nie posiadają podpisów elektronicznych zakładali bezpłatne profile zaufane i nimi podpisywali dokumenty kierowane do urzędu. Swoją tożsamość mogą weryfikować np. poprzez bankowość elektroniczną. Dokumenty w formie elektronicznej można podpisywać również za pomocą specjalnie dedykowanej strony ministerialnej: link tutaj Umożliwi to szybszą obsługę i rozpatrywanie wniosków niż w przypadku komunikowania się w sposób tradycyjny, np. wysyłając dokumenty drogą pocztową.

Z Funduszu Pracy finansowana będzie pomoc udzielana przez urzędy pracy w ramach kwot środków (limitów) ustalonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na rok bieżący, z rezerwy dysponenta Funduszu oraz z dodatkowych środków, które będą mogły być uruchomione w ramach projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS.

Formy wsparcia, o które pracodawcy będą mogli ubiegać się z MUP w Lublinie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 to:

• jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (art. 15 zzd ustawy COVID-1);

• dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19);

• dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19);

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zze ustawy COVID-19 ).

Od 1 kwietnia br. MUP w Lublinie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19. Wniosek o pożyczkę należy składać w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie – terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal http://www.praca.gov.pl/ .

Nabory wniosków na pozostałe formy pomocy będą ogłaszane w najbliższych dniach. Szczegółowe informacje oraz zasady naboru wniosków publikowane będą na bieżąco na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: https://muplublin.praca.gov.pl/.

W przypadku pytań istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 81 466 52 44, 81 466 52 41 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@mup.lublin.pl .
Więcej informacji znajduje się także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza Antykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa  

Materiały UM Lublin

Zostaw komentarz