fbpx

Wybory – informacje organizacyjne

10 czerwca 2020
938 Wyświetleń

W związku z ogłoszeniem 28 czerwca wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dopuszczeniem głosowania korespondencyjnego, informujemy że:

Zgodnie z kalendarzem wyborczym ogłoszonym przez Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej mieszkańcy zainteresowani oddaniem głosu w nadchodzących wyborach metodą korespondencyjną muszą zgłosić taki zamiar najpóźniej do 16 czerwca komisarzowi wyborczemu,za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca. Zgłoszenia można dokonać:

  • ustnie, czyli osobiście w urzędzie: w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin pokój nr 221 i 226 przy ul. Spokojnej 2 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności przy ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44;
  • pisemnie (Referat Ewidencji Ludności Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin);
  • za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny, może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a lub dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres wskazał w zgłoszeniu.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), osoby, które nie zgłosiły wcześniej zamiaru głosowania korespondencyjnego, mają na to czas do 29 czerwca. Wyborca podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 10 lipca.

Osoby zainteresowane dopisaniem do spisu wyborców w Lublinie mają czas do 23 czerwca na złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Miasta Lublin osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wyborca wpisany na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu będzie ujęty w tym spisie również w przypadku przeprowadzania II tury wyborów. Oznacza to, że oddanie głosu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zameldowania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dopisał się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu do 23 czerwca, czyli przed I turą wyborów, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do 7 lipca.


Sprawy dotyczące dopisywania do spisu wyborców załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokojach nr 224, 225 i 226 przy ul. Spokojnej 2 oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności przy ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30.

Lublinianie zainteresowani zagłosowaniem poza miejscem stałego pobytu, mogą na swój pisemny wniosek uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów.

Wniosek można złożyć do Urzędu Miasta Lublin w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej (według wzoru określonego w formularzu) do 26 czerwca. Osoby zainteresowane wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowanie tylko dla II tury wyborów mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 224, 225 i 226 ul. Spokojna 2 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30.
Dalsze informacje z zakresu organizacji wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Poprzedni artykuł z kategorii: Wybierz #KierunekLubelskie

Zostaw komentarz